ESTATUTOS DA FEDERACIÓN GALEGA DE BOXEO

TÍTULO V. DO RÉXIME DOCUMENTAL.

Artigo 23. Principio xeral
A custodia e levanza da documentación, libros-rexistro e arquivos da Federación corresponde ó seu Secretario.

Artigo 24. Libros-rexistro
A Federación levará alomenos os seguintes libros-rexistro debidamente dilixenciados:

  1. De clubs deportivos.
  2. De deportistas.
  3. De actas dos órganos de goberno e representación.
  4. De contabilidade.
  5. De inventario de bens mobles e inmobles.


Artigo 25. Exame e supervisión dos libros-rexistro

Os libros-rexistro e demais documentación estarán a disposición en todo momento da Administración deportiva autonómica competente, para o seu exame e supervisión.

Federación Gallega de Boxeo